Etik İlkeler

Avrupa Somatik Deneyimleme Derneği (EASE)’nin kabul ettiği Etik İlkeleri aşağıda bulabilirsiniz.

EASE ( ‘European Association for Somatic Experiencing ‘), Avrupa’daki Somatik Deneyimleme (`SD`) bilgisini genişletmek ve derinleştirmek, ve SD’nin tanıtımı ve desteği için Şubat 2011’de oluşturulmuş uluslararası bir platformdur. Üyeleri arasında; Avrupa SD Uygulayıcıları (‘E’), Avrupa’da faaliyet gösteren ulusal dernekler (‘D’), ve SD organizatörleri (‘O’) bulunmaktadır.
Üyelerinin işleyiş prensiplerini düzenleyebilmek üzere üyelerinin, aşağıdaki Etik Yönetmeliğe uygun hareket etmeleri anlayışını benimser.

NOT: Metin içinde kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
SD: Somatik Deneyimleme
SDU: Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları
E: Eğitmen(ler)
D: Dernek(ler)
O: Organizatör(ler)
EDO: Eğitmenler, Dernekler, Organizatörler
EK: Etik Komite

EASE Etik Yönetmeliği, 2016

 1. TEMELLER

1.1. Giriş
1.2. Varsayımlar
1.3. Amaçlar
1.4. Bireysel Olarak SEP’lerin Genel Etik Tutumları

 1. ETİK KOMİSYONUNUN İŞLEVİ VE YAPISI

2.1. İşlevi
2.2. Kurumsal Yapısı

 1. ETİK İLKELER

3.1. İLKE 1. SORUMLULUK
3.2. İLKE 2: YETERLİK
3.3. İLKE 3: AHLAKİ VE YASAL STANDARTLAR
3.4. İLKE 4: GİZLİLİK
3.5. İLKE 5: TÜKETİCİ REFAHI
3.6. İLKE 6: PROFESYONEL İLİŞKİLER
3.7. İLKE 7: KAMUSAL AÇIKLAMALAR
3.8. İLKE 8: DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
3.9. İLKE 9: ARAŞTIRMA

 1. PROSEDÜR

4.1. Önsöz
4.2. Prosedür Açma
4.3. Bilgi Toplama Safhası
4.4. Değerlendirme Safhası
4.5. Gerekli Eylemler ve Yaptırımlar
4.6. Profesyonel Güvenin Yeniden Kurulmasına Yönelik

 1. TEMELLER

 1.1.  Giriş

“ETİK” sözcüğüne ilişkin anlam ve çıkarımlar, farklı dil ve kültürlerde az da olsa farklılıklar içerir; Avrupa’da faaliyet gösteren bir dernek olarak bizim de bunun farkında olmamız gerekir.

Etik, Avrupa’daki Somatik Deneyimleme Uygulayıcıları (SDU) ile yine Avrupa’daki Eğitmen, ulusal düzeydeki SEP Dernekleri ve SE Organizatörleri’nden oluşan (ve topluca EDO olarak anılan) EASE üyelerinin tutum ve davranışlarını şekillendiren değerlere işaret eder.

Somatik Deneyimleme’nin ayrılmaz bir parçası kabul ettiğimiz değerler karşılıklı saygı, şeffaflık, süreç çalışması, kaynak oluşturma ve güçlü enerjilerle adım adım çalışabilme kabiliyetidir. Bu değerlere itibar ederek, ilişkilerimizde ve karar alma yöntemlerimizde derin demokrasi sürecini pratik olarak uygularız.

EASE’nin üyelerinin (EDO) yanı sıra, EASE Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Yönetimi de tüm iç ve dış ilişkilerinde EASE Etik Yönetmeliği’ne bağlıdırlar.

1.2.  Varsayımlar

1.2.1.  Bizler Somatik Deneyimleme’yi özellikle şok, travma ve/veya stres gibi koşulların sonuçlarını anlama, önleme, çözümleme ve başarıyla üstesinden gelmeye yönelik temel bir kavram ve yaklaşım olarak anlamaktayız. (EDO)

1.2.2.  EASE tarafından temsil edilen Avrupa’daki SEP’ler, aldıkları Somatik Deneyimleme programının yanı sıra sağlık, sosyal veya eğitim sektörlerinde başka bir mesleğin de temel eğitimini almışlardır ve bu nedenle kendi mesleklerinin etik yönetmeliklerine de bağlıdırlar. (ED)

1.2.3.  SEP’ler psikolojik örüntülere dair temel bilgilerin yanı sıra, psikoterapi dinamikleri ve beden çalışması hakkında da fikir sahibidir. (ED)

1.2.4.  Tüm SEP’ler Somatik Deneyimleme’ye dair bilgilerini kendi temel eğitimleriyle ilişkilendirme ve Somatik Deneyimleme’yi (örneğin bir fizyoterapist, tıp doktoru, hemşire, acil durum destek elemanı, sosyal danışman, öğretmen, psikolog veya psikoterapist olarak) kendi mesleklerinin sınırları içerisinde kullanma konusunda mesleki olarak sorumludurlar. (ED)

1.2.5.  Somatik Deneyimleme Programı’nı düzenlemekten sorumlu olup SEP olmayan tüm kişilerin (Organizatörlerin), SD çalışmalarını ve değerlerini kavramak ve kişisel olarak deneyimlemek için en az bir SD Giriş seminerini takip etmesi beklenmektedir. (O)

1.3.  EASE Etik Yönetmeliği aşağıda sıralanan amaçları taşır:

1.3.1.  SEP’ler, Eğitmenler, Dernekler, Organizatörler ve EASE dahilindeki diğer birimler arasında etiksel düşünme pratiğini destekleyecek araçlar sunmak.

1.3.2.  Somatik Deneyimleme standartlarının profesyonel seviyede korunmasını desteklemek (bu becerileri denetlemek ve güncellemek).

1.3.3.  SD programlarının yanı sıra SD tedavilerinin de kalite kontrolü için bir çerçeve sunmak.

1.3.4.  EDO’ların çalışmalarında bu etik sorumlulukları üstlenmelerini sağlayacak bir zemin işlevi görmek.

1.3.5.  Hem danışanların şikayette bulunabilecekleri bir zemin, hem de şikayetlerin ele alınmasında bir çerçeve oluşturmak.

1.3.6.  SEP’ler, Eğitmenler, Dernekler, Organizatörler, EASE’nin çeşitli birimleri ve diğerleri arasındaki çatışmaların ele alınmasında bir zemin işlevi görmek.

1.4.  Bireysel olarak SEP’lerin ve EDO’ların Genel Etik Tutumları

Bu kategorilerde yer alan tüm kişi ve kurumlar, her türlü terapi, eğitim, süpervizyon ve danışmanlık durumunda, farklı derecelerde de olsa, mesleki açıdan asimetrik ilişkiler içinde yer aldıklarının farkındadırlar. İçeriğin, bağlamın ve sınırların uygun olmasından öncelikle onlar sorumludur. Bu nedenle davranışları, söz konusu ilişkinin gerekliliklerini nasıl algıladıklarına göre şekillenir. Hedeflerinin hem gözle görünür davranışları, hem de varoluş durumlarından etkilendiğinin farkındadırlar. Travmayla başa çıkma ve psikoterapi alanlarında yeni gelişmelere ayak uydurma, bilgi ve becerilerini geliştirme ve ilerletme, meslektaş ve süpervizörlerinden tavsiye ve destek alma, gerektiğinde kendi kişisel sorunlarını çözmek için terapiye yönelme konularında sorumluluklarını kabul ederler. Hizmetlerini sunarken, mesleklerindeki en yüksek standartları idame ettirmek için çabalarlar. Davranışlarının sonuçlarına dair sorumluluklarını kabul eder ve hizmetlerinin gereğine uygun olarak kullanıldığından emin olmak için her türlü gayreti gösterirler.

 1. ETİK KOMİTESİ’NİN İŞLEVİ VE YAPISI:

2.1.  İşlevi

Etik Komitesi’nin işlevi, EASE’nin etik ruhunun nasıl sürdürülebileceğini ve olabildiğince açık hale getirilebileceğini düzenli olarak araştırmaktır. Bunun yanında, insanlık, saygı ve dürüstlük niteliklerinin EASE ve üyelerinin çalışmalarında hangi biçimlerde yer aldıkları konusunda sürekli dikkatli olmaktır.

Buna bağlı olarak Etik Komitesi’nin üç ana işlevi vardır. Komite:

 •   EASE Genel Kurulu tarafından kabul edildikten sonra, kurumun ruhunu temsil eder hale gelmiş olan Etik yönetmeliğe dayanarak, EASE ruhunu daha açık hale getirecek yollar arar.
 •   Bir SEP, E, D ve O’nun tutumunun nasıl olacağı üzerine tartışmaları teşvik eder.
 •   Etik yönetmelikle bağdaşmayan davranış biçimlerini ve bu tip davranışları sergileyen kişiler hakkında izlenecek yöntemleri tanımlar.

2.2.  Kurumsal Yapısı

EASE Etik Komitesi’nin üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir ve doğrudan Genel Kurul’a karşı sorumludurlar.

Etik Komitesi toplam 5 tabii artı 2 yedek üyeden oluşur; bir vakayı karara bağlamak için en az 3 üyenin varlığı gereklidir. Genel Kurul’un istekleriyle sürekliliği ve uyumu sağlamak için, Komite’nin yarısı (2 ve 3 üye olarak ayrılır) sırayla iki yılda bir genel kurulda aday olur, böylece komite üyeleri dört yıl hizmet verirler; yedek üyeler de bu seçimlerle eş zamanlı olarak her iki yılda bir seçilir. Etik Komitesi bir sözcü ile uygulama kurallarını belirleyerek kendini oluşturur.

2.2.1.  EASE Yönetim Kurulu ile İlişkiler

Etik Komitesi vakalar ve diğer faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir. Etik konularla ilgili şikayet vakaları ele alınırken; bu vakaların genel politikaya ilişkin olduğu durumlarda veya bir üyenin uzaklaştırılması veya üyelikten çıkarılması söz konusu olduğunda, Etik Komitesi sürece Yönetim Kurulu’nu da dahil eder.

Etik Komitesi ile Yönetim Kurulu karşılıklı olarak birbirlerine danışmanlık sağlarlar; Etik Komitesi’nin hukuki danışmanlığa ihtiyacı olduğunda EASE Yönetim Kurulu bu desteği karşılar.

2.2.2.  Toplantılar

Etik Komitesi’nin 5 üyesi yılda en az bir kez toplanarak:

 •   Etik meselelere dair gelen vakalarla ilgili bilgileri toplar,etik komitesi inceler ve işlem yapar.
 •   Etik meselelere dair duruşların açıklık kazanması ve geliştirilmesine yönelik olası araştırma alanları üzerinde çalışır.
 •   Etiksel düşünmenin öğretilmesi ve paylaşılmasına, ve keşif ve öz-dengeleme yöntemlerinin daha iyi uygulanabilmesine yönelik pratikler geliştirir.

2.2.3.  Yedekler

Etik Komitesi’nin tabii üyelerinden biri

 •   hastalık veya diğer nedenlerle uzun süre devamsızlık yaparsa,
 •   somut bir vakada çıkar çatışması oluştuğu için adaylıktan çekilmek zorunda kalırsa veya
 •   istifa ederse,

ve bunun sonucunda Etik Komitesi’nde boş yer oluşursa, bir veya gerekli ise iki yedek üye seçilebilir.

 1. ETİK İLKELER

Kendileri için sorgulama ve iletişim özgürlüğü talep ederlerken, SEP’ler ve EDO’lar bu özgürlüğün gerektirdiği yetkinlik, becerilerin uygulanmasında sorumlu davranma, ve danışanların, meslektaşların, öğrencilerin, araştırma katılımcılarının ve toplum üyelerinin üstün yararına özen gösterme sorumluluğunu kabul ederler. Bu ideallere ulaşma yolunda, SEP’ler ve EDO’lar aşağıda ayrıntılı bir biçimde yer alan etik ilkelere tabiidirler:

İlke 1. Sorumluluk
İlke 2. Yetkinlik
İlke 3. Ahlaki ve Hukuki Standartlar
İlke 4. Gizlilik
İlke 5. Tüketici Refahı
İlke 6. Mesleki İlişkiler
İlke 7. Kamusal Açıklamalar
İlke 8. Değerlendirme Teknikleri
İlke 9. Araştırma

EDO’lar ve SEP’ler, üyesi oldukları veya bağlı bulundukları dernek veya kurumların usulüne uygun şekilde kurulmuş etik veya mesleki komitelerden gelen taleplere ve bunların gereklerine, en hızlı ve eksiksiz biçimde cevap vererek; kendi mesleklerindeki ulusal ve Avrupa’da faaliyet gösteren kurum ve derneklerle, ayrıca Avrupa Somatik Deneyimleme Derneği EASE ile etraflıca işbirliği yaparlar.

3.1.  İLKE: SORUMLULUK

Genel İlke:

SEP’ler ve EDO’lar hizmet sunarken mesleklerinin en yüksek standardını gözetirler. Davranışlarının sonuçlarının sorumluluğunu kabul ederler ve hizmetlerinin uygun bir şekilde kullanıldığından emin olmak için her türlü çabayı gösterirler.

Ayrıntılar:

3.1.1.  SEP’ler ve EDO’lar önerilerinin ve mesleki çerçevedeki davranışlarının başkalarının hayatını değiştirebilecek olmasından dolayı sosyal sorumluluk taşıdıklarını bilirler. Etkilerinin kötüye kullanılmasına yol açabilecek kişisel, toplumsal, kurumsal, finansal, çevresel veya siyasi durum ve baskılara karşı tetiktedirler.

3.1.2.  SEP’ler ve EDO’lar danışanlarını, birlikte çalışmalarıyla ilgili olabilecek konulara dair uygun bir biçimde aydınlatır. Çıkar çatışması yaratabilecek ilişkilerden kaçınırlar.

3.1.3.  SEP’ler kendi bulgularının, çalışanı oldukları kurum veya kuruluşlar tarafından çarpıtılmasını, kötüye kullanılmasını veya örtbas edilmesini önleme girişiminde bulunmakla sorumludurlar.

3.1.4.  Ulusal veya kurumsal örgütlerin üyeleri olarak SEP’ler mesleklerinin standartlarını gözetmekten bireysel olarak sorumludur.

3.1.5.  Öğretmen veya eğitici olarak SEP’ler başkalarının bilgi ve beceri edinmelerine yardımcı olmaları gerektiğinin ayırımındadır. Bilgiyi olabildiğince doğru şekilde sunarak öğrenimde yüksek standartların korunmasını sağlarlar. (E)

3.1.6.  Bir derneğin temsilcisi olarak SEP’ler başkalarının bilgi ve beceri edinmelerine yardımcı olmaları gerektiğinin ayrımındadır. Günlük mesleki uygulamalarında SEP’lere yüksek standartta destek sağlar, ayrıca ağlar kurarak ve lisansüstü eğitim programları sunarak yüksek mesleki standartlar geliştirirler. (D)

3.1.7.  Organizatörler başkalarının bilgi ve beceri edinmelerine yardımcı olmaları gerektiğinin ayrımındadırlar. Eğitim ve öğrenim için en uygun koşulları yaratırlar. (O)

3.1.8.  Araştırmacı olarak SEP’ler araştırma, analiz ve raporlama süreçlerinde kullandıkları araştırma başlıkları ve yöntemlerinin seçimindeki sorumluluklarını kabul ederler. Araştırmalarını, bulgularının yanıltıcı olma ihtimalini en aza indirecek şekilde planlarlar. Özellikle çalışmalarının sosyal politikaya değindiği veya yaş, cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik durum veya başka bir toplumsal gruba mensup olma bağlamında kişilerin aleyhine yorumlanabileceği alanlarda, verilerinin kısıtlamalarına ilişkin kapsamlı bir tartışma sunarlar. Çalışmalarını raporlarken savlarını teyit etmeyen verileri asla örtbas etmezler ve bulgularına ilişkin alternatif savların ve açıklamaların olabileceğini kabul ederler. SEP’ler sadece kendi yaptıkları çalışmaları kendilerine mal ederler. İlgili tüm kişi ve kuruluşlarla araştırma verilerinin paylaşılması ve kullanılmasına ilişkin beklentilerin ne olduğuna dair baştan açıklık getirirler. Verilerin toplandığı ortama olabildiğince az müdahale ederler.

3.2.  İLKE: YETKİNLİK

Genel İlke:

Yetkinlik konusunda yüksek standartların gözetilmesi, bütün SEP’lerin paylaştığı bir sorumluluktur. SEP yetkinliklerinin sınırlarının ve kullandıkları tekniklerin kısıtlamalarının ayrımındadır. Aldıkları temel eğitim, katıldıkları çalışmalar ve edindikleri deneyimler çerçevesinde vasıflı oldukları alanlarda hizmet sunar, ilgili teknikleri uygularlar. Halihazırda kabul edilmiş standartların henüz bulunmadığı alanlarda SEP’ler danışanlarının refahını korumak için gerekli tüm tedbirleri alırlar. Verdikleri hizmetleri sağlık, bilim ve mesleki bilgiler açısından güncel bilgilere dayandırırlar.

Ayrıntılar:

3.2.1.  SEP’ler yetkinlik, öğrenim, eğitim ve deneyim durumlarını doğru olarak yansıtırlar. Mesleki standartlarını layıkıyla karşıladıklarından emin olurlar.

3.2.2.  SEP’ler, Eğitmenler ve Organizatörler, çalışmalarında yüksek standartları gözetebilmek ve iletişimlerinin doğru, güncel ve konuyla bağlantılı olmasını sağlamak için görevlerini yerine getirirken özenle hazırlanır ve olası durumlara karşı hazır olurlar. (EO)

3.2.3.  SEP’ler, Eğitmenler, ulusal düzeydeki Dernekler ve özellikle EASE, öğrenime devam edilmesi ve kişisel gelişim konularına ilişkin ihtiyacın ayrımındadır ve zaman içerisinde gelişebilecek yeni uygulamalara, beklenti ve değerlerde meydana gelebilecek değişimlere açıktırlar. (ED)

3.2.4.  SEP’ler, Eğitmenler, ulusal düzeydeki Dernekler ve Organizatörler örneğin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve etnik köken ile bağdaştırılabilecek kişiler arası farklılıkların yanı sıra, belli bazı elverişsiz koşullara maruz kalmış kişilerin özel ihtiyaçlarının ayrımındadırlar. Tüm bu kişilerle ilişki kurarlarken yetkin ve uygun hizmet verdiklerinden emin olmak için, uygun eğitim ve deneyim edinirler veya danışmanlık alırlar. (EDO)

3.2.5.  Test sonuçlarına bağlı olarak bireyler veya politikalar hakkında karar vermekten sorumlu olan SEP’ler, psikolojik veya eğitimsel ölçüm yöntemleri, geçerlilikle ilgili sorunlar ve test araştırmalarına dair bilgi sahibidirler.

3.2.6.  SEP’ler, Eğitmenler ve Organizatörler, kişisel sorun ve çatışmaların mesleki etkinliği olumsuz etkileyebileceğinin ayrımındadır. Dolayısıyla, kişisel sorunları nedeniyle yetersiz performansa yol açabilecek veya bir danışana, meslektaşa, öğrenciye veya araştırma katılımcısına zarar verebilecek herhangi bir faaliyeti üstlenmekten kaçınırlar. Böyle bir faaliyetin içindeyken kişisel sorunlarının farkına varırlarsa, mesleki çalışmalarına ara verme, son verme veya çalışmalarının kapsamını sınırlandırma seçenekleri arasında karar vermek için profesyonel yardım alırlar. (EO)

3.2.7.  Yeni faaliyet alanlarına giren SEP’ler ve Eğitmenler, uygulamaya geçmeden önce o faaliyet alanı ile ilgili mesleki gereklilikleri yerine getirmek zorunda olduklarının ayrımındadırlar. (E)

3.3.  İLKE: AHLAKİ VE HUKUKİ STANDARTLAR

Genel İlke:

EDO’ların ve SEP’lerin davranışlarına ilişkin ahlaki ve etik standartlar, sıradan bir vatandaş için söz konusu olduğu gibi, kişisel bir meseledir. Ancak mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerinin önüne geçebilecek veya kamuoyunda Somatik Deneyimleme’ye olan güveni sarsabilecek davranışlar için bu geçerli değildir. Kendi kişisel davranışları bağlamında EDO’lar ve SEP’ler toplumda egemen olan standartların farkındadır ve bu standartlara uymanın veya uymamanın bir EDO veya SEP olarak performanslarının kalitesi üzerinde olabilecek olası etkilerinin bilincindedir. EDO’lar ve SDU’lar aynı zamanda kendi toplum içerisindeki davranışlarının, meslektaşlarının kendi mesleki görevlerini yerine getirebilmelerine olası etkilerinin de farkındadırlar. (EDO)

Ayrıntılar:

3.3.1.  Profesyoneller olarak EDO’lar ve SEP’ler, EASE ilkelerine ve üye oldukları ulusal düzeydeki kuruluşların uygulamaya dair standartları ve yönetmeliklerine göre hareket ederler.

3.3.2.  Çalışanlar veya işverenler olarak EDO’lar ve SEP’ler insanlık dışı olan veya yasa dışı ya da gerekçesiz eylemlerle sonuçlanabilecek herhangi bir uygulamaya dahil olmaz veya göz yummazlar. Bunlar mesleki uygulamalarda, işe alımda, terfilerde veya eğitimlerde ırk, engel, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, din veya ulusal kökeni temel alan değerlendirmeleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir.

3.3.3.  EDO’lar ve SEP’ler bir profesyonel olarak görev yaparken danışanların veya diğer etkilenebilecek kimselerin insan haklarını, yasal haklarını ve medeni haklarını ihlal edecek veya kısıtlayacak herhangi bir davranıştan kaçınırlar.

3.3.4.  EDO’lar, SEP’ler ve araştırmacılar, kendi kişisel değerlerinin; nasıl iletişim kurduklarını, teknikleri nasıl kullandıklarını, görüş veya materyalleri nasıl seçip sunduklarını ve araştırmanın doğasını veya nasıl uygulandığını etkileyebileceğinin farkındadır. Gücendirici olabilecek konuları ele alırken danışanların, öğrencilerin, stajyerlerin veya araştırma katılımcılarının söz konusu meseleye dair farklı tutumları ve bireysel hassasiyetleri olabileceğini kabul eder ve bunlara saygı gösterirler.

3.4.  İLKE: GİZLİLİK

Genel İlke:

EDO’ların ve SEP’in başlıca yükümlülüğü, mesleki uygulamaları sırasında kişilerden alınan bilgilerin gizliliğine saygı duymaktır. Söz konusu bilginin kişinin kendisi veya başkaları için tehlikeli bir sonuç doğurması ihtimali gibi olağan dışı durumlar haricinde, bu bilgileri başkalarına ifşa etmezler. EDO’lar ve SEP’ler öğrencilerini/üyelerini/ danışanlarının gizliliğin hukuki sınırları hakkında bilgilendirirler. Bilginin diğer kişilere ifşa edilebilmesi için normalde, ilgili kişinin rızası yazılı olarak alınır. (EDO)

Ayrıntılar:

3.4.1.  İlgili ilişkiler çerçevesinde veya danışanlar, öğrenciler, üyeler, çalışanlar ve diğerlerine ilişkin verilerin değerlendirilmesi sırasında edinilen bilgiler, sadece mesleki amaçlarla ve sadece söz konusu vakayla açıkça ilgisi olan kişilerin kendileriyle (veya bu kişilerin yasal temsilcileriyle) tartışılır. Yazılı ve sözlü raporlar sadece değerlendirme veya yönlendirme konularıyla ilgili veriler içerir ve özel hayatın gizliliğinin haksız yere ihlal edilmesinden kaçınmak için her türlü gayret gösterilir.

3.4.2.  Mesleki çalışmaları sırasında edindikleri kişisel bilgileri yazılarında, derslerinde veya kamuya açık başka toplantılarda sunan EDO’lar ve SEP’ler, ya önceden bununla ilgili onam alırlar, ya da kişinin tanımlayıcı bilgilerini gerektiği gibi gizli tutarlar.

3.4.3.  EDO’lar ve SEP’ler kayıtların saklanması veya ortadan kaldırılması sırasında ve kendilerinin erişilmez olabileceği durumlarda gizliliğin sürdürülmesine yönelik önlemler alırlar.

3.4.4.  Reşit olmayan veya kendi özgür iradeleriyle bilgilendirilmiş onam veremeyecek durumda olan kişiler söz konusu olduğunda, EDO’lar ve SEP’ler bu kişilerin en üstün çıkarlarını korumaya özellikle özen gösterirler ve ilgili diğer kişilere uygun bir şekilde danışırlar.

3.5.  İLKE: TÜKETİCİ REFAHI

Genel İlke:

Asimetrik ilişkilerin derecesi sebebiyle, EDO’lar ve SEP’ler güç ile ilgili meselelerin bilincindedir ve bu konulara dikkatle yaklaşırlar. Çalıştıkları kişi ve grupların onuruna saygı duyar ve refahını korurlar. Değerlendirme, tedavi, öğrenim veya eğitime ilişkin herhangi bir uygulama durumunda, bunun amacı ve niteliği konusunda danışanlarının / öğrencilerinin / üyelerinin refahına hizmet ettiği ölçüde onları bilgilendirirler. Danışan / öğrenci / üye veya araştırma katılımcılarının katılıma ilişkin seçme özgürlüğüne sahip olduğunu açıkça kabul eder, bu kişilerin uygun seçimler yapma kapasitelerini artırmaya yönelik çalışırlar. İnsanları katılmaya veya hizmet almaya devam etmeye zorlamak etik değildir.

Ayrıntılar:

3.5.1.  EDO’lar ve SEP’ler bir yandan kendi ihtiyaçlarının, bir yandan da danışan, öğrenci, stajyer, araştırma katılımcısı ve astları gibi kişilere göre potansiyel olarak onları etkileyebilecek konumda olduklarının farkında olmayı amaçlar. Bu gibi kişilerin güvenini ve onlara bağımlılığını suistimal etmekten sakınırlar. EDO’lar ve SEP’ler mesleki muhakeme becerilerini zayıflatabilecek veya suistimal riskini artırabilecek ikili ilişkilerden kaçınmak için her türlü çabayı gösterirler. (EDO)

3.5.2.  EDO’lar ve SEP’ler, danışanlar, süpervizyon verdikleri kişiler, öğrenciler, üyeler, çalışanlar veya araştırma katılımcıları ile olan mesleki ilişkilerini hiçbir şekilde suistimal etmezler. SEP’ler danışanlarının hem yakın olmak, hem de mesafe koymak ile ilgili ihtiyaçlarını açıkça ifade etmelerine yardımcı olur ve bu sınırlara saygı gösterirler.

EDO’lar ve SEP’ler istismara göz yummaz ve ister cinsel, ekonomik veya narsistik istismar olsun, isterse hizmetin kötüye kullanılması olsun, hiçbir şekilde istismarda bulunmazlar. Bu durum, böylesi bir ilişkilenme talebi danışan tarafından önerildiğinde bile geçerlidir. Örneğin:

a) SEP veya asistan veya eğitmen, kendi öz saygısını bir danışan, öğrenci veya bir başkası pahasına artırmaya çalışırsa, narsistik istismar gerçekleşmiş olur.

b) Danışanın / stajyerin, SEP, Eğitmen veya SD kurum veya kuruluşları (D veya O) için bilimsel, idari veya başka türde işler yapması, hizmetlerin kötüye kullanılmasına yol açabilir.

c) Danışan, SEP ve EDO arasında, mesleki ortam dışındaki ilişkilerinde para alışverişi gerçekleşirse, bu da hizmetin kötüye kullanılmasına yol açabilir.

SEP’ler, asistanlar ve EDO’lar, böyle durumlarda konuyla ilgili süper vizyonun gerekliliğinin farkındadırlar. (EDO)

3.5.3.  Bir SDU, üçüncü kişil erin talebi üzerine bir danışana hizmet sağlamayı kabul ettiğinde, ilişkilerinin nasıl olacağına dair tüm taraflara açıklık getirme sorumluluğunu üstlenir.

3.5.4. SEP’ler veya Eğitmenler tüm mali düzenlemeleri önceden netleştirmeli ve bunların tüm ilgili kişilerce anlaşıldığından emin olmalıdırlar. SEP’ler veya Eğitmenler, danışanları profesyonel hizmetlere yönlendirme karşılığında bir hizmet bedeli ödemez veya almazlar. (E)

3.5.5.  Danışanın mesleki uygulama sürecinden bir fayda sağlamadığı oldukça bariz bir hale gelirse veya süreç bunu gerektirirse, örneğin danışanın farklı becerilerden faydalanmaya ihtiyacı varsa, SEP’ler danışanla mesleki ilişkilerini sonlandırır. Danışana alternatif destek kaynaklarını belirlemekte yardımcı olmayı teklif ederler.

3.5.6.  Danışanlar ile SEP’lerin işverenleri olan kurumlar arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda,SEP’ler bağlılıklarının ve sorumluluklarının yapısını ve yönünü açığa kavuşturur ve danışanın onurunun ve çıkarının korunması şartıyla tüm tarafları taahhütlerinden haberdar ederler.

3.5.7.  Bir kurum veya kuruluşun talepleri SEP’lerinin bu veya herhangi diğer etik ilkeleri ihlal etmelerini gerektirdiğinde, SDU’lar talepler ile ilkeler arasındaki çatışmanın içeriğine açıklık getirirler. Bir SEP olarak benimsemiş oldukları etik sorumluluklar hakkında tüm tarafları bilgilendirir ve uygun eylemi hayata geçirirler.

3.6.  İLKE: PROFESYONEL İLİŞKİLER

Genel İlke:

SEP’ler ve EDO’lar psikoterapi, psikoloji, tıp ve diğer meslek mensubu meslektaşlarının ihtiyaçlarını, özel yetkinliklerini ve yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak hareket eder. Bu meslektaşlarının bağlı olduğu kurum ve kuruluşların belirlediği yetki ve yükümlülüklere saygı gösterirler.

Ayrıntılar:

3.6.1.  EDO’lar ve SEP’ler ilgili kurum ve mesleklerin yetkin olduğu alanlarını bilirler. Tüketicilerin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eden profesyonel, teknik ve idari kaynakları en uygun biçimde kullanırlar.

Diğer mesleki çalışanlarla resmi bir ilişkilerinin bulunmaması, SEP’lerin danışanları için mümkün olan en iyi profesyonel hizmeti sağlama sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi, ihtiyaç duyulan tamamlayıcı veya alternatif desteği alırken öngörü, özen ve nezaket gösterme yükümlülüğünü azaltmaz. (EDO)

3.6.2.  SEP’ler birlikte çalıştıkları diğer meslek gruplarının gelenek ve uygulamalarını bilir, göz önünde bulundurur ve bu gruplarla işbirliği yaparlar. Eğer bir kişi diğer bir uzmandan benzer bir hizmet alıyorsa, SEP bu mesleki ilişki üzerinde dikkatle durur ve hem terapötik konulara, hem de danışanın refahına özen ve hassasiyetle yaklaşır. SDU kafa karışıklığı riskini en aza indirmek için bu meseleleri danışanla konuşur.

3.7.  İLKE: KAMU AÇIKLAMALARI

Genel İlke:

SEP’ler ve EDO’lar bir bilim ve sanat olarak Somatik Deneyimleme’yi anlatır ve sağladıkları hizmetleri, ürünleri ve yayınları sunarken, bunu dürüstçe, adil bir biçimde ve doğru bilgileri vererek yaparlar; sansasyonel, abartı veya yüzeysellik yoluyla yanlış bir şekilde tanıtmaktan kaçınırlar. Bu bağlamda, bilgiye dayalı kararlar, görüşler ve seçenekler geliştirmek konusunda kamuya yardımcı olmaya ilişkin başlıca yükümlülükleri onlara yol gösterir. (TAO)

Ayrıntılar:

3.7.1.  Somatik Deneyimleme hizmetlerinin ve yayınlarının duyurulmasında veya reklamının yapılmasında, SEP’ler / EDO’lar herhangi bir kurum veya kuruluşla olan bağlantılarını sanki o kurum veya kuruluş sponsorluk veya sertifikasyon sağlayacakmış gibi yanlış çıkarımlara yol açacak şekilde sunmazlar.

3.7.2.  SEP’ler ve EDO’lar basın, radyo, televizyon, internet veya diğer iletişim mecralarının temsilcilerine bir haber dahilinde profesyonel tanıtım beklentisi veya karşılığı için ödeme yapmaz veya değerli bir şey vermezler. Ücretli bir reklamın ücretli bir reklam olduğu içeriğinden anlaşılmıyorsa, bu açıkça belirtilmelidir. Eğer bir reklam kamuya radyo veya televizyon yoluyla ulaştırılıyorsa önceden kaydedilir, SEP’ler ile EDO’lar tarafından yayın için onaylanır ve reklamların kopyaları ile yayın kayıtları onlarda kalır.

3.7.3.  Özel ilgi gruplarına yönelik seanslar, kurslar, klinikler, eğitimler ve ajanslara ilişkin duyuru veya reklamlarda amaç açıkça belirtilir ve sağlanacak deneyimler veya eğitim açıkça tanımlanır. Ekip üyelerinin öğrenim, eğitim ve deneyim düzeyleri uygun biçimde belirtilir ve grup çalışması, kurs veya hizmetlerin sağlanmasından önce erişime hazır hale getirilir. Ücretlere ve varsa sözleşmeye bağlı beklentilere dair bilgiler, kişiler sürece katılmadan önce açıkça belirtilir.

3.7.4.  Somatik Deneyimleme teknik, ürün ve kitaplarının veya bunlar gibi ticari satışa sunulmuş olan başka materyallerin geliştirilmesi ve tanıtılmasıyla ilgili SEP’ler ve EDO’lar, duyuru ve reklamların profesyonel, bilimsel olarak kabul edilebilir, etik ve gerçeklere dayalı olarak bilgilendirici bir biçimde sunulmasını sağlamak için çaba harcarlar.

3.7.5.  SEP’ler ve EDO’lar, tescilli veya tek kaynaklı ürün veya hizmetlerin satın alınmasını veya kullanılmasını öneren ticari duyuru veya reklamlarda sadece SDU kimlikleriyle yer aldıkları zaman, bunu şahsi kazanım elde etmek amacıyla yapmazlar.

3.7.6.  EDO’lar ve SEP’ler katalog ve kurs çizelgelerinde yer alan açıklamaların, özellikle işlenecek konular, ilerlemenin nasıl değerlendirileceğine dair aşamalar ve kursta yaşanacak deneyimlerin doğası bağlamında doğru olmasını, yanıltıcı olmamasını sağlarlar. Atölye çalışması, seminer veya başka eğitimsel programları açıklayan duyuru, broşür veya reklamlar, programın hedef kitlesinin yanı sıra katılabilme koşullarını, eğitimsel hedefleri ve işlenecek materyallerin yapısını doğru biçimde tanımlar. Bu duyurularda aynı zamanda söz konusu programı verecek olan kişinin eğitim ve öğrenim durumu, konuyla ilgili deneyimi ve program ücret karşılığında veriliyorsa ücreti doğru bir biçimde belirtilir.

3.7.7.  Araştırma katılımcılarının arandığı ve katılıma teşvik olarak klinik veya diğer profesyonel hizmetlerin teklif edildiği kamu duyuruları veya reklamlarda hem ne tür hizmetlerin sağlanacağı, hem de araştırma katılımcılarının kabul etmeleri gereken ücret ve diğer yükümlülükler açıkça belirtilir.

3.7.8.  EDO’lar ve SEP’ler, SEP’in mesleki vasıflarını veya belli ürün veya hizmetlerle olan bağlantılarını bu yönetmelikle bağdaşmayan bir şekilde yansıtan kişileri düzeltme yükümlülüğünü kabul ederler.

3.7.9.  Tanı koyma ve terapiye yönelik bireysel hizmetler sadece SEP ile oluşturulan mesleki ilişki bağlamında sunulur. Kişisel tavsiyeler ders veya demonstrasyon sırasında, gazete veya dergi makalelerinde, radyo veya televizyon programlarında, posta yoluyla veya benzer ortamlarda verildiğinde, SEP en güncel ilgili verilerden yararlanır ve mesleki birikiminden en üst düzeyde faydalanır.

3.7.10. Ders veya demonstrasyon sırasında, gazete veya dergi makalelerinde, radyo veya televizyon programlarında, posta yoluyla veya benzer ortamlarda anlatılan veya sunulan ürünler, mesleki ilişki bağlamında kullanılan ürünlerle aynı standarttadır.

3.8.  İLKE: DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Genel İlke:

Somatik Deneyimleme değerlendirme tekniklerinin geliştirilme, yayımlanma ve kullanılmasında, SEP’ler danışanın refahını ve en yüksek çıkarını gözetmek için her türlü gayreti gösterirler. Değerlendirme sonuçlarını kötüye kullanılmaya karşı korurlar. Danışanın sonuçları, yapılan yorumları ve SEP’in vardığı sonuçları, getirdiği önerileri nelere dayandırdığını bilme hakkına saygı gösterirler. SEP’in yasalarla belirlenen çerçeve dahilinde testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini güvenceye almak için her türlü gayreti gösterirler. Değerlendirme tekniklerinin başkaları tarafından doğru kullanılmasını sağlamak için çaba harcarlar.

Ayrıntılar:

3.8.1.  SEP’ler değerlendirme tekniklerini kullanırken danışanların bu tekniklerin doğası ve amacı hakkında, anlayabilecekleri bir dilde, yeterli açıklamalara hakkı olduğuna saygı gösterirler. Bu hakkın kullanımına ilişkin bir istisna söz konusuysa, bunun önceden açıkça ve karşılıklı olarak kararlaştırılmış olması gerekir. Açıklamaları başkaları yapacaksa,SEP’ler bu açıklamaların yeterliliğini sağlamak için prosedürler oluştururlar.

3.8.2.  Psikolojik testlerin ve diğer değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi ve standardizasyonundan sorumlu olan SEP’ler, mevcut bilimsel yöntemlerden yararlanır ve ilgili EASE standartlarına ve ulusal standartlara uyarlar.

3.8.3.  SEP’ler değerlendirme sonuçlarını raporlarken, değerlendirmenin koşulları yüzünden veya mevcut normların test edilen kişi açısından uygun olmaması nedeniyle geçerlik ve güvenirliğe dair herhangi bir çekinceleri varsa bunu ifade ederler. Değerlendirme sonuçlarının ve yaptıkları yorumların kötüye kullanılmamasını sağlamak için çaba gösterirler.

3.8.4.  SEP’ler değerlendirme sonuçlarının zamanla kullanılmaz hale gelebileceğini ve değerlendirilen kişilerin tam bir resmini temsil etmediğinin ayrımındadır. Kullanılmaz hale gelmiş ölçüm araçlarını veya eksik değerlendirmeleri yanlış olarak kullanmamak ve kullanılmalarını önlemek için her türlü gayreti gösterirler.

3.8.5.  Puanlama ve yorumlama hizmeti sunan SEP’ler, yaptıkları yorumlara ulaşırken kullandıkları program ve yöntemlerin geçerliliğini gösteren delilleri ortaya koyabilmelidirler. Yorumlama hizmeti kamuya açılacaksa, bu bir profesyonelden diğerine danışmanlık olarak nitelendirilir. SEP’ler değerlendirme raporlarının kötüye kullanılmasından kaçınmak için her türlü gayreti sarf ederler.

3.8.6.  SEP’ler psikoterapötik veya psikolojik değerlendirme tekniklerinin uygunsuz bir şekilde eğitilmiş veya başka açılardan yetkin olmayan kişiler tarafından öğretim, sponsorluk veya süpervizyon yoluyla kullanımını teşvik etmez veya desteklemezler.

3.9.  İLKE: ARAŞTIRMA

Genel İlke:

Araştırma yapma kararı, bir SEP veya EDO’nun bunun bir yandan insan bilimi ve refahına, bir yandan da travma çözümleme bilgisine katkısı olup olmadığı konusunda gerçekleştirdiği dikkatli bir muhakeme sürecine dayanır. Araştırma yapmaya karar verdikten sonra araştırmacı, araştırmaya harcanacak enerji ve kaynakların sarf edilebileceği farklı yönleri de dikkate alır.

Bu değerlendirmeden sonra, araştırmacı çalışmasını araştırmaya katılan kişilerin itibar ve refahına saygı ve özen göstererek, ayrıca insanlarla yapılan araştırmaların nasıl yürütüleceğine dair düzenlemeleri ve mesleki standartları göz önünde bulundurarak yürütür. Bireyin hakları, araştırmacının araştırmayı tamamlama ihtiyacından üstündür. (EDO)

Ayrıntılar:

3.9.1.  Araştırmacı bir araştırmayı planlarken, çalışmanın etik açıdan kabul edilebilir olup olmadığını dikkatle değerlendirmekle sorumludur. Bilimsel ve insani değerleri tarttığında, ilkelerden herhangi birinden ödün verilecekmiş gibi bir izlenim edinirse, etik açıdan tavsiye almak ve katılımcıların haklarını korumak için sıkı önlemler almak konusunda ciddi bir yükümlülük altına girer.

3.9.2.  Planlanan bir araştırmada yer alan bir katılımcının kabul edilen standartlara göre “risk altında bir katılımcı” veya “minimal risk altında bir katılımcı” olduğuna karar vermek, etik açıdan araştırmacının başlıca kaygısıdır.

3.9.3.  Araştırmanın etik bir biçimde yürütülmesi daima araştırmacının sorumluluğudur. Araştırmaya katılan kişilerin araştırma dahilindeki işbirlikçiler, asistanlar, öğrenciler ve çalışanlar tarafından etik muamele görmesi hem araştırmacının, hem de bu kişilerin sorumluluğundadır.

3.9.4.  Risklerin en az düzeyde olduğu araştırmalar hariç, araştırmacı araştırma katılımcılarıyla, katılımları öncesinde, her iki tarafın yükümlülüklerini ve sorumluluklarını açığa kavuşturan, açık ve adil bir anlaşma yapar. Araştırmacı, anlaşmadaki tüm sözleri ve taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür. Araştırmacı, araştırmaya katılımı etkileyebilecek unsurlar hakkında katılımcılara bilgi verir ve katılımcıların araştırmayla ilgili sorduğu diğer konulara açıklık getirir. Bilgilendirilmiş onam almadan önce yeterli açıklama yapılmadığı durumlarda, araştırma katılımcılarının refahını ve itibarını korumak için ilave güvenlik önlemleri alınması gerekir. Çocuklarla veya anlamayı/iletişimi sınırlandıran rahatsızlıklara sahip kişilerle araştırma yapmak, özel koruyucu önlemler almayı gerektirir.

3.9.5.  Bir araştırmanın metodolojik gereklilikleri yüzünden gizleme ve aldatma yoluna gitmek gerekliymiş gibi görülebilir. Böyle bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacının yerine getirmesi gereken özel bazı sorumlulukları vardır:

1)  Bu tarz teknikleri kullanmanın, çalışmanın öngörülen bilimsel, eğitimsel veya beklenen değerinin gerekçesi olup olamayacağını belirlemelidir.

2)  Gizleme veya aldatma içermeyen alternatif yaklaşımların mümkün olup olmadığını saptamalıdır.

3)  Katılımcılara en kısa zamanda yeterli açıklamanın sunulmasını sağlamalıdır.

Böyle tekniklerin kullanılmaması tercih edilir.

3.9.6.  Araştırmacı, bireyin araştırmaya katılmayı reddetme veya herhangi bir zamanda araştırmadan çekilme hakkına saygı gösterir. Araştırmacı otorite veya katılımcıyı etkileyebilecek bir konumda olduğundan, bu özgürlüğü koruma yükümlülüğü dikkatli düşünme ve değerlendirme gerektirir. Araştırmacının otorite konumunda olduğu durumlara, kişinin bir çalışan olarak işi bağlamında araştırmaya katılmasının zorunlu olduğu veya araştırmacının öğrencisi, danışanı veya çalışanı olarak araştırmaya katıldığı durumlar dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bireyin hakları, araştırmacının araştırmayı tamamlama ihtiyacından üstündür.

3.9.7.  Araştırmacı katılımcıyı, araştırmanın yönteminden doğabilecek fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklardan, zararlardan ve tehlikelerden korur. Böyle sonuçların oluşma riski varsa, araştırmacı katılımcıyı bu konuda bilgilendirir. Katılımcıda ciddi ve kalıcı zarara yol açabilecek yöntemler, sadece bu yöntemlerin kullanılmamasının katılımcıyı daha fazla zarara maruz bırakma riski söz konusuysa veya araştırmanın potansiyel olarak büyük bir faydası olacaksa kullanılır; böyle durumlarda, her katılımcıdan gönüllü bilgilendirilmiş onam alınır. Araştırmacı, olası zararın sağaltım masrafları için uygun bir biçimde sigortalanmalıdır. Katılımcı, katılımı sonrasında stres, olası zarar veya ilgili sorular veya endişeler doğduğu taktirde araştırmacıya makul bir süre içinde nasıl ulaşabileceğine dair bilgilendirilmelidir. Katılımcıdan alınan onam, katılımcının yasal haklarını kısıtlamaz veya araştırmacının hukuki sorumluluklarını azaltmaz.

3.9.8.  Veri toplandıktan sonra, araştırmacı katılımcıya çalışmanın doğası hakkında bilgi verir ve herhangi bir yanlış kanı oluşmuşsa, bunu açığa kavuşturmaya çalışır. Bilimsel veya insani değerlerin bu bilgiyi geciktirmeyi veya kısıtlamayı meşru kıldığı durumlarda, araştırmacı araştırmayı denetlemek ve katılımcıya zararlı bir etkisi olmamasını sağlamaktan özellikle sorumludur.

3.9.9.  Araştırma yöntemi bireysel olarak katılımcılar açısından zararlı sonuçlar doğurduğunda, araştırmacının uzun dönem etkiler de dahil olmak üzere bu sonuçları saptayıp ortadan kaldırma ya da düzeltme sorumluluğu vardır.

3.9.10. Araştırma süresince bir araştırma katılımcısı hakkında elde edilen bilgiler, önceden aksi öngörülmüş olmadıkça gizlidir. Başkalarının bu tip bilgilere erişme olasılığının olduğu durumlarda, hem bu olasılık, hem de gizliliği korumak için yapılan planlar, bilgilendirilmiş onam alma sürecinin bir parçası olarak katılımcılara açıklanır.

 1. PROSEDÜR

4.1.  Önsöz

Etik Komitesi (EK), başvuru konusunu tartışıp kavrayacak zamanı olması için yazı yoluyla ifade edilen soru ve şikayetler üzerinde çalışır. Böylece EK üyeleri meseleyi sakin bir ortamda, etkileşimle yükselen hırsların baskısı altında olmadan ele alma fırsatı bulurlar. Komite bazı vakalarda vakayla ilgisi olan kişilerle görüşme ihtiyacı duyabilir.

Gizlilik prensibi:

EK’ye gönderilen tüm bilgiler gizli olarak işlem görür. Bazı bilgilerin ilgili tüm taraflarla, bazı vakalarda da EASE Yönetim Kurulu ile görüşülmesi gerekebilir. Elde edilen bilgiler, yasal süreçler gerektirmedikçe başka kişi veya kurumlarla paylaşılmaz. Bilginin paylaşılacağı her bir durumda EK konuyla ilgili bildiklerini değerlendirip bu bilginin diğer taraflarla ve EASE Yönetim Kurulu’yla nasıl kullanılacağına karar verir. Böyle durumlarda, bilginin aktarılmış olduğu şikayetçiye bildirilir.

İzleyen sayfalarda anlatılan süreç, okura

 •   bir SDU, Asistan, Eğitmen, Organizatör veya Derneğin davranışları hakkında EK’ye bir şikayette bulunmak istediğinde nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bilgi verir.
 •   EK’ye bir soru veya şikayet geldiğinde, EK’nin izlediği prosedür hakkında bilgi verir.

4.2.  Prosedür Başlatma

Şikayetçi aşağıdaki prosedürleri kabul ettiği ve izlediği sürece EK her sorgu ve şikayeti işleme alır:

 •   EASE uluslararası bir kurum olduğundan, EK sadece yazılı, şikayetçi tarafından imzalı ve İngilizce hazırlanmış sorgu ve şikâyetleri ele alır.

İlgili kişilere ilişkin:

 •   EK, Avrupa’da Somatik Deneyimleme ile ilgili etik meselelerle ilgilenen ve “yerel olarak yapılabilecek ne varsa yerelde yapılır” ilkesiyle hareket eden bir EASE komitesidir.
 •   Söz konusu mesele yedi yıldan daha eskiye dayanmamalıdır.
 •   Şikayetçi, şikayette bulunduğu kişilerle doğrudan ve kişisel olarak ilişkili olmalıdır.
 •   EK her ne kadar üçüncü şahıslardan gelen şikayetlere dayanarak bir vaka oluşturamasa da, EASE dahilindeki meslektaşlarından gelen etik meseleler üzerine bilgi ve soruları memnuniyetle karşılar. EK şikayetçiyi söz konusu soru/bilgiyi işleme alıp almayacağı ve nasıl ilerleyeceği konusunda bilgilendirir.

Meselenin içeriğine ilişkin:

 •   EK, şikayetçinin sorusu/şikayeti hakkındaki ayrıntıları (varsa, ilgili belgeleri) ve ilgili kişinin atılan adımlarla ilgili bilgisi olup olmadığını, eğer yoksa neden olmadığını bilmek zorundadır.
 •   EK, herhangi bir çözüm girişiminde bulunulup bulunulmadığını, eğer bulunulduysa bunun ne şekilde olduğunu ve ne sonuç alındığını bilmek zorundadır.
 •   Bazı soru ve şikayetler EK’nin görev tanımının dışında kalır ve işleme alınamaz. Böyle vakalarda şikayetçi durumla ilgili bilgilendirilir, nedenleri açıklanır.

EK tüm ilgili materyali aldıktan ve görüştükten sonra, şikayetçiyi sorgusunun/şikayetinin EASE Etik Yönetmeliği’nin bir ihlaline dair olup olmadığı hakkında bilgilendirir; ilgiliyse bilgi toplama aşamasına geçilir.

4.3.  Bilgi Toplama Aşaması

Başvuruyu işleme almaya karar verdikten sonra EK’nin sıradaki adımı, şikayetin taraflarını (eğer o zamana kadar yapılmadıysa) bilgilendirmek ve onların görüşlerini almaktır.

 •   EK, bazı vakalarda, bazı konulara dair daha ayrıntılı bilgi edinmek için aldığı bilgilerin bir kısmını taraflara gönderebilir. Etik konularla ilgili vakalarda EK’nin dikkate alması gereken aktarım dinamiklerinin karmaşıklığı yüzünden, karşı tarafa hangi bilgilerin aktarılacağı EK’nin kararına bağlıdır.
 •   Gerekli bilgiyi toplamak için bir aracıya gerek duyulması halinde, ilgili taraflar masrafları paylaşırlar. Arabuluculuk sürecinin masraflarının paylaşılması konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık da arabuluculuğun bir parçası olarak ele alınır.
 •   Arabuluculuk başarısız olursa, EK şikayetle ilgili işlemleri ilerletip ilerletemeyeceği konusunda karar verir ve ilerletilememesi durumunda tarafları bu karar ve altında yatan nedenler hakkında bilgilendirir.

4.4.  Değerlendirme Aşaması

EK yeterli bilgiyi elde ettiğinde, durumu görüşüp değerlendirir ve vardığı sonuçla ilgisi olan tüm tarafları hem bu sonuç hakkında, hem de EASE Etik Yönetmeliği’ndeki ilgili noktalara atıfta bulunarak sonucun hangi temellere dayandırıldığı hakkında bilgilendirir.

Bu sonuçlar aşağıda açıklanan, gerekli eylem ve yaptırımların temelini oluştururlar.

4.5.  Gerekli Eylem ve Yaptırımlar

Genel Açıklamalar:

EK’nin vardığı sonuçlar ve belirlediği gereklilikler, bir EASE üyesinin üyeliğinin askıya alınması veya ihracına dair olan ve EASE Yönetim Kurulu’nun onayını gerektiren öneriler dışında, taraflar için bağlayıcıdır.

Etik gereklilikler ve yaptırımlar hem ihlal edenin değerlendirme kapasitesini, hem de derneğin ihlal edene olan güvenini onarmak için uygulanır. Bunları aşağıdaki soru çerçevesinde ele almak gerekir:

 •   Kişinin EK nezdinde güvenilir bir meslektaş ve SEP olabilmesi için bu kişide neler değişmelidir?

Bu da EK’nin meslektaşlarının etik konularda daha net olmalarına yardımcı olmak gibi eğitici bir işlevi de olduğuna işaret eder.

Ancak EK söz konusu meslektaşının EASE Etik Yönetmeliği bağlamında güvenilir bir şekilde davranabileceğine inanmazsa, ilişki sona erer.

Bu mesleki gerekliliklerin ve yaptırımların amacı, mümkün görüldüğü yerlerde profesyonel etik işleyişin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak ve EASE çerçevesinde davranış standartlarının etik açıdan yüksek seviyede tutulmasını sağlamaktır.

4.6.  Mesleki Güvenin Yeniden Tesis Edilmesi

Bu süreç, mesleki etiğin değerlendirilmesiyle başlar; EASE Etik Yönetmeliği’nin ihlalinin neden gerçekleştiğini saptamak için yönetmeliği ihlal eden kişinin/kişilerin bunu yapmadan önce, yaptığı sırada ve yaptıktan sonraki gerekçesi, bilgisi, duyguları ve eylemleri değerlendirilir.

Bu bağlamda, yönetmeliği ihlal etmiş kişiye bir takım mesleki yaptırımlar uygulanabilir:

 •   Daha az önemli sayılabilecek ihlal vakalarında, ilgili etik meseleler açığa kavuşturulur ve kınama cezası verilir.
 •   Arabuluculuk sürecinin gereklilikleri: İhlali yapan üyenin meseleyi, zarar görmüş kişi/kişiler ile iki tarafın da kabul ettiği bir arabulucunun huzurunda görüşmesi gerekir. Bu süreç dahilinde arabulucu ile ihlal eden üye ayrıca görüşebilir veya görüşmeyebilir. Bu süreçte harcanan zamanın karşılığı olarak ilgili kişilere bir ödeme yapılmaz, ancak ihlal eden kişinin arabulucuya kısmi ya da yekun bir ödeme yapması gerekebilir. Seçilen arabulucu EK tarafından onaylanmalıdır.
 •   Sorun oluşturan meseleye dair süpervizyon, eğitim veya bireysel terapi gerekli görüldüğünde, bu süreç, yönetmeliği ihlal etmiş olan kişinin sürecin doğası, tamamlanmış olması ve meseleyi şimdi nasıl anladığı konularını içeren, terapisti veya süpervizörünün de imzasıyla tasdik ettiği yazılı beyanıyla son bulur. Seçilen terapist veya süpervizör EK tarafından onaylanmalıdır.
 • Yönetmeliği ihlal etmiş olan kişinin üyeliği, işlemler bitinceye kadar askıya alınabilir. Aynı konuda yönetmeliğin tekrar ihlal edilmesi durumlarında, süreç giderek daha sert bir şekilde ele alınır.
 •   EK, kişiler arasında etik veya mesleki açıdan sorunlu bir ilişkinin etik konulu bir şikayete yol açtığı durumlarda, SEP, Eğitmen veya süpervizörün bir danışanla yürüttüğü çalışmaya son vermesini talep edebilir; danışan mesleki ilişkiyi sürdürmek istese de bu durum değişmez. Bu durum, bir dernekle bir kişi arasında sorunlu bir ilişki olduğunda da geçerlidir.
 •   İşlenen kusurun üyeyi dernekten ihraç etmeyi gerektirecek kadar ciddi olduğu, ancak zaman ve çabayla telafi edilebileceği düşünüldüğü durumlarda, EK üyeliğin askıya alınmasını önerir.
 •   EK, Etik Yönetmeliği’nde örneklerle açıklanmış kusurların kasıtlı ve önceden planlanmış olarak gerçekleştirildiği durumlarda üyelikten ihraç edilme önerisinde bulunur. Yönetmelik ihlallerini gizleme girişiminde bulunmak veya EASE yaptırımlarına uymayı reddetmek de derhal üyelikten çıkarılma nedenleridir. EK böyle durumlarda kendi takdiriyle üyenin üyelikten çıkarılmasını önerebilir.

EK bir vakayı ele alırken şu şekilde çalışır:

 •   EK’nin geliştirdiği tahkim ve tavsiye kararları, genelde en az üç EK üyesi tarafından yürütülür; bu üyelerin hiçbiri, ele alınan meseleyle doğrudan veya ikinci dereceden ilişkili olamaz. Vakanın hakemleri, kişisel bağlantısı olan EK üyelerinin fikrini almamakla sorumludur.
 •   Bir kararın geçerli olması için en az üç EK üyesi gerekir. Bir disiplin kararının geçerli olabilmesi için beş üyeden dördü hemfikir olmalıdır.
 •   Tavsiye veya tahkim kararları oybirliğiyle alınır.